Lab School Media Centre 

 

Lab School Media Centre

red03_next.gif วิทยาศาสตร์

red03_next.gif คณิตศาสตร์

red03_next.gif ภาษาไทย

red03_next.gif ภาษาต่างประเทศ

red03_next.gif สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

red03_next.gif การงานอาชีพและเทคโนโลยี

red03_next.gif สุขศึกษา พลศึกษา

red03_next.gif ศิลปศึกษา

red03_next.gif กิจกรรมแนะแนว

red03_next.gif หลากรสหลายวิชา

red03_next.gif ฟังนิทานเพลินใจ

red03_next.gif สารคดี (Discovery)


ค้นหาเรื่องที่ต้องการ

 

 


Login
เพิ่มสื่อเข้าระบบ


blue03_next.gifการปลูกข้าวนาดำ(ครูสุนทร)

blue03_next.gifDigital Library (SchoolNet)

blue03_next.gife-Book สพฐ.

blue03_next.gifเกม สุนัขแสนหิว

blue03_next.gifเกม ยิงเป็ด

blue03_next.gifเกม จับปลา

blue03_next.gifเกม จานบินแสนสนุก

 


จำนวนสื่อทั้งหมดในฐานข้อมูล : 329 เรื่อง


 

เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อครูไทย

เชิญเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อครูไทย

 


 

 

ศูนย์พัฒนาสื่อ นวัตกรรม ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาระบบศูนย์สื่อการเรียนการสอน
ศูนย์บริหารโครงการ หนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน (โรงเรียนดีใกล้บ้าน)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ